Õpijuhend

Teema: Jõed.

Õppematerjal on kasutatav III kooliastme geograafias teemade Siseveed, Jõed, Eesti jõed ning II kooliastmes vastavate loodusõpetuse teemade puhul nii tavakooli õpilastele kui ka lihtsustatud õppekavaga õpilastele. Samuti toimub integratsioon arvutiõpetusega, õueõppega, keskkonnakaitsega.

Sihtgrupiks on 6. – 9. klassi tavakooli ja lihtsustatud õppekavaga õpilased.

Õppematerjal:

  1. õpilase töölehed 6 tunni ulatuses. Töölehtede ülesanded on valitud mitmekesised, et õpilastel oleks õppimine vaheldusrikas, põnevam ning õpetajal võimalus õppetööd diferentseerida.

  2. töölehti toetab PowerPointi esitlus, kus on välja toodud põhimõisted, seosed teiste veekogudega ning jõgede tähtsus.

  3. valik erakogu pilte  Eesti jõgedest ja nende asukoht Google`i kaartidel.

  4. teemade puhul, kus võimalik, peaks püüdma õpilased õue viia. Jõgede teema juures on see kindlasti võimalik, sest jõgesid/ojasid on Eestis palju. Õppekäigu võib ühitada ka õppeekskursiooniga kevadel või muul ajal.

Materjali saab kasutada väga mitmeti. Siin on igal õpetajal võimalus varieerida. Kasutatavad meetodid on väga laialdased. Lisaks arvutitunnis tehtavale võib kasutada individuaalset või rühmatööd. Võib kasutada dataprojektorit ühisteks aruteludeks, dokumendikaamerat ja puutetahvlit ülesannete täitmiseks, kaartide või interneti abi, Google Earthi võimalusi. Õueõpe kui meetod. Referaadi koostamine oma kodukoha jõest vm.

Ise kasutan jõgede õppimise juures töölehti ja PowerPointi esitlust – need töötavad. Vastavalt oma õpilastele on töölehed vajadusel muudetavad.

Helle Anijärv
Tartu Hiie Kooli geograafiaõpetaja
Materjal on kaitstud Creative Commons litsentsiga Attribution-Share Alike 3.0